Повідомлення про початок процедури визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Долинська міська рада Івано-Франківської області повідомляє про початок визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки,  обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування (ДДП) “Детальний план території по вул. Підлівче у м. Долина”.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документу державного планування – Долинська міська рада Івано-Франківської області.

Дата початку процедури громадського обговорення  14.05.2021р.  Термін процедури громадського обговорення – 15 днів від дати початку,  тобто з 14/05/2021р по 29/05/2021р.

Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових пропозицій.

Орган, від якого можна отримати інформацію про проект  документу державного планування та екологічну інформацію, у тому числі пов’язану зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування  – Долинська міська рада Івано-Франківської області.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП “Детальний план території по вул. Підлівче у м. Долина” та сам документ оприлюднені на офіційному сайті Долинської міської ради за посиланням: https://dolyna.if.ua/ у розділі – «Мешканцям»/»Громадська участь».

Орган, до якого подаються зауваження Долинська міська рада Івано-Франківської області, пр. Незалежності 5, м. Долина Івано-Франківська область, Україна, 77500.

Телефон +38 (03477) 2-70-30, електронна пошта: rada.dolyna.info@gmail.com.

Строки подання зауважень і пропозицій – 15 днів з дати початку процедури громадського обговорення, тобто з 14/05/2021р по 29/05/2021р.

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування –  Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської області http://www.if.gov.ua/?q=page&id=24389  та Долинська міська рада Івано-Франківської області.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування відсутня.

***

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
документа державного планування
“Детальний план території по вул. Підлівче у м. Долина”

Загальні положення

Цей документ складено згідно вимог ст. 10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

1.Замовник СЕО та виконавець

Замовником документа державного планування “Детальний план території по вул. Підлівче у м. Долина”  (Далі – ДДП) є Долинська міська рада, пр. Незалежності 5, м. Долина, Івано-Франківська обл., Україна, 77500.

Виконавець – Фізична особа підприємець Балинський Андрій Теодорович 59233, Чернівецька обл., Вижницький р., смт. Берегомет, вул. Випчинська, 4

Виконавець стратегічної екологічної оцінки ДДП  — ФОП Бойко О.Ю. (04111, м. Київ, вул. Щербаківського, 53 в, к. 22)

2.Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

3.Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Детальний план території розробляється на земельні ділянки з кадастровими номерами 2622010100:01:028:0004 (29.3876 га), 2622010100:01:029:0002 (53.1685 га), 2622010100:01:030:0013 (47.0733 га) та 2622010100:01:029:0001 (21.0715 га) та цільовим призначенням “11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами для обслуговування об’єктів НГВУ “Долинанафтогаз””. Також до території розробки ДДП входять суміжні ділянки, відомості про які не внесено до публічної кадастрової карти, але які згідно діючого Генерального плану визначено як промислові території.
Метою розробки детального плану є розроблення планувальної організації і визначення функціонального призначення земельних ділянок», уточнення планувальної структури і функціонального призначення території та існуючих будівель, просторової композиції та параметрів забудови, визначення планувальних обмежень використання території. Загальна площа території ДПТ складає 276,7 га. Розміщені об’єкти відносяться до III та IV класів шкідливості та підпадають під оцінку впливу на довкілля згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля – розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів видобувної промисловості –  видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням).

4.Ймовірні наслідки.

В процесі розробки Детального плану запропоновано ряд проектних рішень, зокрема щодо просторової композиції та параметрів забудови, визначення планувальних обмежень використання території, забезпечення інженерної підготовки та благоустрою території.

Основні екологічні проблеми території та природоохоронні цілі визначають рамки обсягу стратегічної екологічної оцінки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Клімат і мікроклімат: Надмірних впливів, що призводять до суттєвих змін клімату не передбачається.

Атмосферне повітря: Основна екологічна проблема – забруднення повітря викидами та шумове забруднення.

Водне середовище: Ймовірна інфільтрація забруднення паливно-мастильними матеріалами в грунтові води; ймовірне забруднення через можливі аварійні ситуації.

Земельні ресурси: без змін цільового використання (призначення) земель;

Ґрунтовий покрив: механічне порушення грунтового покриву; ймовірне забруднення через можливі аварійні ситуації.

Рослинний і тваринний світ: опосередкований вплив: присутність людей та споруд, нафтогазового обладнання, шумовий вплив.

Здоров’я населення: значного впливу від планової діяльності не передбачається.

б) для територій з природоохоронним статусом.

Проекті рішення ДДП не матимуть значних наслідків для існуючих територій з природоохоронним статусом через віддаленість таких територій (більше 40 км).

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Проекті рішення ДДП не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В процесі виконання стратегічної екологічної оцінки буде розглянута планувальна альтернатива «нульовий сценарій» (тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного ДДП) та базовий сценарій, проектних рішень ДДП.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

            Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію (за умови що така інформація буде надана):

  • статистичну інформацію щодо стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля у Івано-Франківській області;
  • Відомості про стан та місце розташування об’єктів ПЗФ;
  • Відомості про тваринний та рослинний світ;
  • Графічні (у форматах .jpg, .pdf) і текстові матеріали проекту;
  • Відкриті картографічні джерела, космічні знімки.

Для аналізу території буде використано геоінформаційну модель території, застосовано методику нечіткої оцінки впливу об’єктів на навколишнє середовище на основі просторового розташування об’єктів території, методичні та методологічні підходи ландшафтного планування та інші методики, необхідність застосування яких буде визначено за результатами пропозицій, що надійдуть під час розгляду цього документа за процедурою, визначеною ст. 9,10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, зокрема:

а) Встановлення просторових планувальних обмежень навколо режимоутворюючих об’єктів, які можуть нести негативний вплив на довкілля та здоров’я населення;

б) Встановлення часових обмежень функціонування об’єктів території;

г) Компенсаційні заходи, що сприятимуть пом’якшенню можливих негативних наслідків впровадження ДДП;

д)  Інші можливі заходи, пропозиції щодо яких надійдуть під час розгляду цієї заяви.
Деталізацію наведених вище заходів буде здійснено під час стратегічної екологічної оцінки, на основі детального аналізу умов території та проектних пропозицій ДДП.

8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП .

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

є Долинська міська рада, пр. Незалежності 5, м. Долина, Івано-Франківська обл., Україна, 77500..

Строки подання

15 діб з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).