Про затвердження Положення про службове посвідчення посадових осіб Долинської міської ради, опису та зразка такого посвідчення та форми  журналу реєстрації посвідчень

Тип документу: . №    29 від 23.02.2021. Стан: чинний Дата публікації: 24.02.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 23.02.2021                                № 29
м. Долина
Про затвердження Положення про
службове посвідчення посадових осіб
Долинської міської ради, опису та зразка
такого посвідчення та форми  журналу
реєстрації посвідчень

 З метою забезпечення якісного виконання службових обов’язків посадовими особами виконавчого комітету та виконавчих органів Долинської міської ради, керуючись ст. 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

 1.Затвердити Положення про службове посвідчення посадових осіб Долинської міської ради, що додається (Додаток 1).

2.Затвердити опис та зразок службового посвідчення посадової особи Долинської  міської ради, що додається (Додаток 2).

3.Затвердити форму журналу реєстрації посвідчень посадових осіб Долинської  міської ради, що додається (Додаток 3).

4.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Романа Михнича.

Міський голова                                                                    Іван Дирів

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 23.02.2021   № 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням   виконавчого
комітету міської ради
23.02.2021 № 29

Положення
про  службове  посвідчення  посадових  осіб
Долинської міської  ради

1.Це Положення визначає порядок виготовлення, видачі, зберігання і знищення службових посвідчень працівників Долинської міської ради (далі – Міська рада).

2.Службове посвідчення працівника міської ради (далі – Посвідчення) є документом, який засвідчує належність особи до міської ради, її виконавчих органів та підтверджує її повноваження, визначені Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

Посвідчення може також видаватися керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Долина, які призначаються на посаду міським головою.

Відповідальність за видачу та реєстрацію посвідчень покладається на відділ кадрів міської ради.

3.Організація роботи по виготовленню та забезпеченню бланками посвідчень покладається на керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

4.Посвідчення видаються працівникам міської ради, в разі необхідності, після прийняття їх на роботу (службу) чи призначення на посаду.

Посвідчення видається строком на п’ять років, крім працівників, які приймаються на роботу на визначений строк та працівників, які обираються на посади та працівників патронатної служби (радникам та консультантам), яким посвідчення видається на термін каденції міського голови.

5Посвідчення підлягають обміну:

– після закінчення строку їх дії,
– у разі переведення працівника на іншу посаду,
– у разі зміни прізвища (імені чи по батькові),
– в інших обґрунтованих випадках.

6.Використання посвідчення допускається протягом перебування працівника міської ради на відповідній посаді та лише під час виконання посадових (службових) обов’язків.

7.Посвідчення вручається працівнику міської ради (власнику) під розписку в журналі реєстрації посвідчень працівників міської ради.

8.Опис посвідчення:

Службове посвідчення виготовляється у вигляді пластикової картки розміром 8,5х5,5 см, кольорового двостороннього друку.

На лицьовій стороні, на фоні зображення Державного прапора України, на блакитному фоні по середині нижче верхнього краю, розташовано зображення малого Державного Герба України.

Ліворуч у верхньому куті робиться напис великими буквами:

УКРАЇНА

Праворуч у верхньому куті робиться напис великими буквами:

UKRAINE

Нижче, посередині на жовтому фоні робиться напис великими буквами:

ПОСВІДЧЕННЯ

Під цим написом робиться напис:

CERTIFICATE

DCC – 2021/ 07-02

(DCC –  це DOLYNA CITY COUNCIL, 2021 – це рік видачі, 07 – це код відділу, 02 – це код працівника)

На внутрішній стороні, по лівому верхньому краю:

розміщується Герб міста Долина

Праворуч від Герба міста розміщується напис великими буквами:

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

DOLYNA CITY COUNCIL

По лівому краю:

фотографія  посадової особи

Внизу напис:

Дійсне до

Valid to  31.12.2026

По верхньому правому краю:

QR – код (посилання на офіційний сайт https://dolyna.if.ua/)

По центру розміщується:

зверху: написи: ім’я

праворуч від імені: прізвище

нижче: написи: ім’я латинню

праворуч від імені латинню: прізвище латинню

нижче: Підрозділ/Посада

нижче: Підрозділ/Посада латинню

У нижньому правому куті: гербова печатка, підпис міського голови

Усі друковані написи на посвідченні та відомості, які вносяться під час його оформлення, виконуються українською мовою.

9.Посвідчення, що не відповідають установленим вимогам, вважаються недійсними та підлягають вилученню.

10.У разі звільнення працівника з міської ради та її виконавчих органів або переведення працівника на посаду в інший орган, установу, організацію працівник повинен здати посвідчення у відділ кадрів міської ради.

11.У разі необхідності знищення посвідчень складається Акт про знищення посвідчень, що були в користуванні. В журналі реєстрації посвідчень працівників робиться відмітка про знищення.

12.Власник посвідчення з дня отримання є відповідальним за використання посвідчення та зберігання його в належному стані.

13.Про втрату та обставини втрати посвідчення працівник повинен невідкладно письмово повідомити міського голову.

За результатами вивчення обставин, причин та умов втрати посвідчення та відсутності грубих порушень при його використанні, замість втраченого може видаватися нове.

Втрачене посвідчення вважається недійсним.

Керуючий справами (секретар)                                      Роман Михнич
виконавчого комітету

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 23.02.2021  № 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого
комітету міської ради
23.02.2021    № 29

ОПИС
службового посвідчення  посадової  особи
Долинської міської  ради

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 23.02.2021 № 29

 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням   виконавчого
комітету міської ради
23.02.2021 № 29

Форма
журналу реєстрації посвідчень посадових осіб Долинської міської ради

№ з\п Номер посвідчення ПІБ посадової особи, якій видане посвідчення Дата видачі посвідчення Дата, до якої дійсне посвідчення Підпис про отримання посвідчення Дата та підпис про повернення посвідчення Відмітка про знищення посвідчення

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету                                                     Роман Михнич