Про затвердження Положення про комісію з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Долинської міської ради»

Тип документу: . № 99 від 27.05.2021. Стан: чинний Дата публікації: 28.05.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 27.05.2021                               99
м. Долина
Про затвердження Положення про комісію
з питань звільнення громадян від плати
за соціальне обслуговування комунальним
закладом «Центр надання соціальних
послуг Долинської міської ради»

Керуючись Законом України «Про соціальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №587 «Про організацію надання соціальних послуг», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити Положення про комісію з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Долинської міської ради» (додаток №1).

2.Створити комісію з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Долинської міської ради» (додаток №2).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступницю міського голови Аллу Шевченко.

Заступник міського голови                                                  Роман Ісайчук

Додаток №1
до рішення виконавчого комітету
Долинської міської ради
від 27.05.2021 № 99

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань звільнення
громадян від плати за соціальне обслуговування
комунальним закладом «Центр надання соціальних
послуг Долинської міської ради»

1.Загальні положення

1.1. Комісія з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування комунальним закладом «Центр надання соціальних

послуг Долинської міської ради» (далі – комісія) створюється виконавчим комітетом Долинської міської ради.

1.2. Головними завданнями комісії є розгляд письмових заяв та прийняття рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від плати за соціальне обслуговування в структурних підрозділах комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Долинської міської ради» (далі КЗ ЦНСП ДМР) у разі, коли такі рідні є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі, проживають на тимчасово-окупованих територіях, призвані на військову службу тощо.

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №587 «Про організацію надання соціальних послуг», Статутом про КЗ ЦНСП ДМР, а також цим Положенням.

2.Повноваження комісії

2.1. Комісія вивчає та враховує обставини, які стали причиною звернення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, щодо звільнення від плати за соціальне обслуговування в структурних підрозділах КЗ ЦНСП ДМР .

2.2. Комісія всебічно розглядає письмову заяву громадянина про звільнення від плати за соціальне обслуговування у структурних підрозділах КЗ ЦНСП ДМР та підстави, які спонукали громадянина звернутися з заявою про звільнення від плати за соціальне обслуговування .

2.2.1. Для розгляду питання щодо звільнення особи від плати за соціальні послуги до Комісії подаються наступні документи:

 – заява особи про звільнення від плати за соціальні послуги;

 – копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

 – копія документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб-платників, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

 – копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

 – медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби) або медичний висновок про потребу в наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома (у разі потреби);

 – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

 – карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг або акт оцінки потреб особи у соціальних послугах, складений фахівцем із соціальної роботи;

 – довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

 – інформація з Державного реєстру речових прав про на нерухоме майно про наявність (відсутність) обтяжень речових прав на нерухоме майно, а також наявність (відсутність)  укладеного договору довічного утримання (догляду);

 – довідка про доходи всіх членів сім’ї;

 – інші документи, які підтверджують особливі обставини, що склалися в громадянина (його сім’ї).

2.3. Комісія має право одержувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ та організацій всіх форм власності для вирішення питання про звільнення від плати за соціальне обслуговування у структурних підрозділах КЗ ЦНСП ДМР.

2.4. Комісія може прийняти одне з таких рішень:

– про звільнення від плати за соціальне обслуговування в структурних підрозділах КЗ ЦНСП ДМР;

– про відмову у звільненні від плати за соціальне обслуговування в структурних підрозділах КЗ ЦНСП ДМР.

3.Організація роботи Комісії

3.1. До складу комісії входять: голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії та члени комісії.

3.2. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради.

3.3. Організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби.

3.4. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

3.5. Засідання комісії веде її голова або заступник голови. На засіданні комісії по кожному зверненню доповідає секретар комісії. На нього покладається обов’язок підготовки матеріалів до розгляду комісією, оформлення протоколу засідання з викладанням прийнятого рішення по кожному зверненню.

3.6. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення. Рішення комісії має обов’язковий характер.

3.7. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

3.8. Рішення комісії оформлюється протоколом і підписується головою або заступником голови та секретарем комісії.

3.9. Комісія по кожному заявнику, на підставі витягу з протоколу засідання, направляє копію свого рішення до КЗ ЦНСП ДМР . У разі прийняття рішення про відмову щодо звільнення від плати за соціальне обслуговування заявнику надається обґрунтована письмова відповідь про прийняте рішення.

3.10. Рішення комісії може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

4.Відповідальність

4.1. Голова комісії, його заступник, секретар та інші члени комісії відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за:

– порушення регламенту проведення засідання;

– правильність та об’єктивність прийнятих рішень;

– недотримання вимог збереження конфіденційності інформації;

– недоліки у веденні відповідної документації.

5.Прикінцеві положення

5.1. Внесення будь-яких доповнень та змін до цього Положення чи його скасування здійснюється виконавчим комітетом Долинської міської ради.

5.2. Припинення діяльності комісії здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Долинської міської ради.

 Керуючий справами
виконавчого комітету                                                 Роман Михнич

Додаток № 2
до рішення виконавчого комітету
Долинської міської ради
від 27.05.2021 № 99

СКЛАД
комісії з питань звільнення громадян від плати
за соціальне обслуговування комунальним закладом
«Центр надання соціальних послуг Долинської міської ради»

 Шевченко Алла Вікторівна                  – заступниця міського голови, голова комісії;

Горошко Олександр
Анатолійович                                – начальник відділу соціальної політики Долинської міської ради заступник голови комісії;

 Димокур Жанна Романівна                   – начальниця відділу – соціальний менеджер КЗ «Центр надання соціальних послуг Долинської міської ради», секретар комісії

Члени комісії:

 Демченко Світлана Омелянівна          – начальник фінансового управління Долинської міської ради;

 Григорський Зеновій Михайлович       – начальник управління правового та кадрового забезпечення Долинської міської ради;

 Радухівська Маряна Миколаївна        -депутат Долинської міської ради ;

Гошовський Петро Марянович          – директор КЗ «Центр надання соціальних послуг Долинської міської ради»;

Стецькович Ігор Іванович                    – завідувач відділення  стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання КЗ «Центр надання соціальних послуг Долинської міської ради».

Керуючий справами
виконавчого комітету                                                 Роман Михнич