Про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

Тип документу: . № 100 від 27.05.2021 . Стан: чинний Дата публікації: 28.05.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 27.05.2021                                № 100
м. Долина
Про Міжвідомчу раду
з питань сім’ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку,
запобігання насильству в сім’ї
та протидії торгівлі людьми

З метою проведення ефективної державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, взявши до уваги розпорядження обласної державної адміністрації від 10.04.2017 №184 (зі змінами) «Про Міжвідомчу раду облдержадміністрації з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року № 1087 «Про консультативно-дорадчий орган з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми», Законами України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

 В И Р І Ш И В:

1.Утворити Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми Долинської міської ради.

2.Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми Долинської міської ради (далі – Міжвідомча рада) та її склад (додаються).

Заступник міського голови                                                  Роман Ісайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  виконавчого комітету
Долинської міської ради
від 27.05.2021 № 100

 ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми
Долинської міської ради

1.Міжвідомча рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми Долинської міської ради (далі – Міжвідомча рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним при Долинській міській раді.

2.Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3.Основними завданнями Міжвідомчої ради є:

3.1. Сприяння реалізації ефективної державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

3.2. Розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

3.3. Сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству, протидії торгівлі людьми.

3.4. Інформування центральних органів виконавчої влади та громадськості про стан реалізації державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

4.Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Розглядає пропозиції центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій щодо визначення пріоритетних напрямів соціальної підтримки сім’ї, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми.

4.2. Бере участь в розробленні проектів  міських цільових програм, інших нормативно-правових актів стосовно реалізації державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, готує висновки щодо доцільності їх прийняття.

4.3. Готує пропозиції щодо забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

4.4. Розглядає, веде облік і узагальнює звернення з питань дискримінації за ознакою статі та вживає відповідних заходів за результатами їх розгляду.

4.5. Ініціює проведення моніторингу виконання відповідних міських цільових програм, їх впливу на ситуацію в територіальній громаді, досліджень з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

4.6. Сприяє проведенню інформаційно-аналітичної та науково-методичної роботи, спрямованої на відродження національних традицій та впровадження світового досвіду, зокрема щодо створення сімей з двома та більше дітьми, зміцнення та підвищення ролі сім’ї як основного осередку відтворення населення, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя, зменшення масштабів трудової міграції, збереження та відтворення життєвого і трудового потенціалу населення.

5.Міжвідомча рада має право:

5.1. Утворювати в разі потреби експертні та робочі групи із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою їх керівників) для підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

5.2. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5.3. Отримувати від фізичних та юридичних осіб, посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію та пояснення з питань, порушених у зверненнях щодо дискримінації за ознакою статі.

5.4. Організовувати проведення конференцій, нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції Міжвідомчої ради.

6.Персональний склад Міжвідомчої ради затверджується виконавчим комітетом Долинської міської ради.

У разі, коли член Міжвідомчої ради не може бути присутнім на засіданні особисто, він має право делегувати свої повноваження іншому представнику організації чи установи, яку представляє.

7.Діяльність Міжвідомчої ради проводиться на громадських засадах.

8.Формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Міжвідомчої ради, але не рідше, ніж один раз на три місяці.

9.Засідання Міжвідомчої ради веде голова або за його дорученням заступник голови.

10.Міжвідомчою радою можуть формуватися профільні робочі групи, затверджуватися їх склад та порядок роботи. У разі винесення на розгляд Міжвідомчої ради питань, які можуть бути вирішені профільною робочою групою, інші члени Міжвідомчої ради можуть не брати участь у засіданні. Усі члени профільної робочої групи або делеговані ними особи повинні бути присутніми на засіданні. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Міжвідомчої ради.

11.Для участі у засіданнях Міжвідомчої ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

12.Рішення Міжвідомчої ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

13.Рішення Міжвідомчої ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Долинської міської ради або розпорядження міського голови.

14.Міжвідомча рада інформує про свою діяльність громадськість у засобах масової інформації.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Долинської міської ради
від 27.05.2021 № 100

СКЛАД
Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми
Долинської міської ради

Шевченко Алла Вікторівна заступниця голови міської ради, голова ради
Яремій Наталія Богданівна начальниця служби у справах дітей міської ради, заступник голови ради
Горошко Олександр Анатолійович начальник відділу соціальної політики міської ради, секретар ради
Члени ради:
Димокур Жанна Романівна начальник відділу – соціальний менеджер відділу надання соціальних послуг та допомог КЗ «Центр надання соціальних послу Долинської міської ради»
Бабій Володимир Адамович

 

начальник районного центру зайнятості (за згодою)
Пенгрин Степан Васильович фахівець із соціальної роботи відділу соціальної політики міської ради
 

Цап Віолета Іванівна

 

 

лікар, КНП ЦПМД (за згодою)

Андрейко Петро Омелянович в.п. начальника управління освіти міської ради

 

Тряско Богдан Володимирович поліцейський офіцер громади, капітан поліції Долинського відділення поліції Калуського відділу УНП в Івано-Франківській області

(за згодою)

 

Скаб’як Віра Василівна інспектор з ювенальної превенції Долинського відділення поліції Калуського відділу УНП в Івано-Франківській області (за згодою)