Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Долинською міською радою

Тип документу: . № 641-22/2017 від 10.03.2017 . Стан: чинний Дата публікації: 10.03.2017

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 10.03.2017. № 641-22/2017

м. Долина

Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт

із землеустрою та оцінки земель на конкурентних

засадах Долинською міською радою

З метою створення конкурентного середовища, економії бюджетних коштів, отримання якісних послуг в короткі терміни у сфері землеустрою та оцінки земель, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Долинською міською радою.

2.Утворити конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах у складі:

Віктор Гошилик – секретар міської ради (голова комісії);
Андрій Янішевський – начальник відділу земельних ресурсів міської ради (секретар комісії);
Валентин Ємельянов – провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів міської ради;
Мар’яна Федор – начальник юридичного відділу  міської ради;
Андрій Маївський – депутат Долинської міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань землекористування та земельних відносин;

3.Рішення міської ради від 28.02.2015. № 998-28/2013 «Про утворення конкурсної комісії по відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах» зі змінами від 19.05.2015. № 2033-61/2015 вважати такими, що втратили чинність.

4.Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа».

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 10.03.2017. № 641-22/2017

 

 ПОРЯДОК

закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою

та оцінки земель на конкурентних засадах

Долинською міською радою

  1. Загальні положення

1.1.Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах, застосовується Долинською міською радою, у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, але фінансування відповідних послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель здійснюється за бюджетні кошти та/або за замовленням міської ради.

1.2.У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виконавці робіт із землеустрою та оцінки земель, (далі – виконавці) – юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працюють за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою, або фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою; юридичні або фізичні особи, що мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель та провадять практичну діяльність за відповідними напрямами оцінки.

вихідні дані – сукупність даних (відомостей, документів), які надаються Долинською міською радою виконавцю для проведення послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель;

конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи, передбачені умовами конкурсу, що подаються до конкурсної комісії;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель;

підтвердні документи – документи, які визначають правовий статус претендента, підтверджують його право на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, а також документи, що підтверджують відповідність конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

претендент – суб’єкт господарювання, який подав до конкурсної комісії необхідну документацію, передбачену умовами конкурсу;

умови конкурсу – обов’язковий для претендентів перелік вимог, які необхідно виконати для участі у конкурсі;

учасник конкурсу – претендент, підтвердні документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі.

1.3.Конкурсний відбір виконавців здійснюється конкурсною комісією (далі – комісія), утвореною Долинською міською радою.

Комісія утворюється у складі п’яти осіб, з числа яких призначаються голова комісії та секретар.

До складу комісії входять представники Долинської міської ради.

1.4.Основними завданнями та функціями комісії є:

– визначення умов проведення конкурсу;

– визначення строку проведення конкурсу;

– опублікування інформації про проведення конкурсу;

– розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою з’ясування їх відповідності вимогам пункту 2.3 розділу ІІ цього Порядку, повноти та своєчасності подання;

– визначення учасників конкурсу;

– розгляд конкурсних пропозицій;

– визначення переможців конкурсу;

– визнання конкурсу таким, що не відбувся;

– складання протоколів про результати проведення конкурсу.

1.5.Очолює комісію голова.

Голова комісії у межах наданих повноважень:

– скликає засідання комісії;

– головує на засіданнях комісії;

-організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Порядком;

– у разі порушення вимог цього Порядку в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі в конкурсі із зазначенням обґрунтованих підстав відмови;

-у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

1.6. Секретар комісії:

– готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

– забезпечує виконання доручень голови комісії;

– оформляє протоколи засідань комісії.

1.7.На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються рішенням Долинської міської ради на одного з членів комісії. На період довготривалої відсутності інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) за рішенням Долинської міської ради відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії.

2.Підготовка до проведення конкурсу

2.1.Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців готується комісією і повинна містити:

– мету проведення робіт;

– дані про земельні ділянки:

– місце розташування;

– орієнтовний розмір;

– цільове призначення;

– умови конкурсу;

– перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців;

– строк подання конкурсної документації;

– поштову адресу, за якою подаються документи;

– інформацію про проведення конкурсу: дату, час і місце проведення конкурсу;

– відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

2.2.Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 10 днів до дня його проведення розміщується організатором на офіційному веб-сайті Долинської міської ради, а також публікується на сторінках «Вісника міської ради» тижневика «Добра справа».

2.3. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою” або “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

-копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згода на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента – фізичної особи – підприємця);

-копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

-копії документів, що підтверджують володіння необхідним технічним і технологічним забезпеченням (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою);

-копії документів, що підтверджують перебування у трудових відносинах за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою – юридичної особи);

-копія сертифікату (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою – фізичної особи – підприємця);

-копії сертифікатів інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою – юридичної особи);

-копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

-проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

2.4.У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 2.3 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

III. Порядок проведення конкурсу

3.1.Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс – за наявності не менше одного учаснику конкурсу.

3.2.При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

– запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

а) 15 балів – найменша пропозиція;

б) 12 балів – друга за найменшою пропозиція;

в) 8 балів – третя за найменшою пропозиція;

г) 7 балів – інші пропозиції,

– запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

а) 5 балів – найменша пропозиція;

б) 4 бали – друга за найменшою пропозиція;

в) 3 бали – інші пропозиції,

-кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 12 місяців учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою):

а) 3 бали – найбільша пропозиція;

б) 2 бали – друга за найбільшою пропозиція;

в) 1 бал – інші пропозиції,

-кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 12 місяців учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель):

а) 3 бали – найбільша пропозиція;

б) 2 бали – друга за найбільшою пропозиція;

в) 1 бал – інші пропозиції.

3.3. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У разі набрання однакової найбільшої кількості балів кількома учасниками, обрання переможця приймається рішенням комісії шляхом голосування більшістю голосів присутніх членів комісій.

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців згідно з додатком 3 до цього Порядку.

3.4.Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу. Протокол підписують голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.

3.5.За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, за умови дотримання вимог пункту 2.3 розділу II цього Порядку.

3.6.Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

3.7.У триденний строк після прийняття рішення про обрання переможця комісія письмово інформує переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

3.8.Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 5 днів після затвердження результатів конкурсу розміщується організатором на офіційному веб-сайті Долинської міської ради, а також публікується на сторінках «Вісника міської ради» тижневика «Добра справа».

3.9.За результатами конкурсу Долинська міська рада не пізніше ніж протягом 10 днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель.

Додаток 1до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Долинською міською радою

До конкурсної комісії

пр. Незалежності, 5, м. Долина

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання

робіт із землеустрою, оцінки земель

(непотрібне закреслити)

Претендент__________________________________________________________(найменування юридичної особи/прізвище, ім’я тапо батькові фізичної особи – підприємця)
Керівник ____________________________________________________________(прізвище, ім’я та по батькові, посада)
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)__________________________________________________________________
Місцезнаходження__________________________________________________
Телефон _____________ Тел./факс _____________ Е-mail _________________
Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавця:__________________________________________________________________(послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель)
“___” ___________ 20___ року                                           __________________              (дата заповнення заяви)                                                                                          (підпис керівника юридичної особи/                                                                                                                                                           фізичної особи – підприємця)
М.П.

Додаток 2

до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земельна конкурентних засадах Долинською міською радою

До конкурсної комісії

пр. Незалежності, 5, м. Долина

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, __________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених пунктом 2.3 розділу ІІ Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року № 579.

___________________
(дата)
______________________
(підпис)

Додаток 3

до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Долинською міською радою

Конкурсна комісія
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

ВІДОМІСТЬ

підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавця:

________________________________________________________
(послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель)

№ з/п Учасник конкурсу Кількість набраних балів
Голова комісії _____________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)
Секретар комісії _____________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)