Про Порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств Долинської міської ради

Тип документу: . № 1336-41/2018 від 27.09.2018 . Стан: чинний Дата публікації: 27.09.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Від 27.09.2018. № 1336-41/2018

м. Долина

Про Порядок оприлюднення інформації про

діяльність комунальних підприємств Долинської міської ради

З метою забезпечення прозорості, відкритості, вільного доступу громадян до інформації щодо діяльності комунальних підприємств Долинської міської ради, керуючись ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України, Законом України «Про відкритість використання публічних коштів», постановою Кабінету Міністрів України від. 21.10.2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», ст. 17, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств Долинської міської ради в мережі Інтернет (надалі – Порядок) згідно з додатком до цього рішення.
  1. Загально-організаційному відділу міської ради привести у відповідність до даного Порядку розділ «Комунальні підприємства» порталу відкритих даних Долинської міської ради (http://opendata.dolyna.if.ua/) та забезпечити координацію співпраці з відповідальними особами комунальних підприємств та установ щодо його наповнення інформацією відповідно до вимог Порядку.
  1. Керівникам комунальних підприємств та закладів в термін до 01.10.2018р. визначити осіб, відповідальних за адміністрування та наповнення відповідних сторінок актуальною інформацією, зазначеною в даному Порядку. Відомості про зазначених осіб та їх контактні дані надати до загально-організаційного відділу міської ради.

Міський голова                                                                     Володимир Гаразд

Додаток до рішення міської ради

 від 27.09.2018. № 1336-41/2018

Порядок

оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств Долинської міської ради

  1. Цей Порядок визначає процедуру, періодичність та строки оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств та закладів Долинської міської ради (далі – підприємства).
  2. Підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність (крім випадків, установлених законом) шляхом розміщення документів та матеріалів, що містять таку інформацію, на власній веб-сторінці (веб-сайті) разом з іншою інформацією про підприємство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

У разі відсутності у підприємства власної веб-сторінки (веб-сайту) така інформація розміщується на порталі відкритих даних Долинської міської ради  у спеціальному розділі щодо діяльності підприємства разом з іншою інформацією про підприємство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

Підприємство також оприлюднює інформацію про використання ним публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів відповідно до вимог Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”.

Вид інформації про діяльність підприємства, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, періодичність і строки такого оприлюднення наведені в додатку до Порядку.

  1. Доступ до веб-сторінок (веб-сайтів) підприємств та порталу відкритих даних Долинської міської ради, на яких підприємства оприлюднюють інформацію про свою діяльність, є цілодобовим і безоплатним.
  2. Інформація про діяльність підприємств, що оприлюднюється ними, має бути достовірною.
  3. Керівник підприємства, визначає з числа працівників підприємства, особу, відповідальну за технічне забезпечення процесу оприлюднення інформації про підприємство.

Додаток

 до Порядку оприлюднення інформації

про діяльність комунальних підприємств

Долинської міської ради

 ПЕРІОДИЧНІСТЬ І СТРОКИ
оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств

Долинської міської ради

Вид інформації, яка відповідно до статті 78 Господарського кодексу України підлягає обов’язковому оприлюдненню Періодичність оприлюднення Строк оприлюднення
Цілі діяльності комунального унітарного підприємства щороку одночасно з річною фінансовою звітністю
Квартальна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування щокварталу не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом
Річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування щороку не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним
Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством щороку не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним
Статут комунального унітарного підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше після державної реєстрації протягом 10 календарних днів  з дня державної реєстрації
Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних) щороку; одночасно з річною фінансовою звітністю та у разі оновлення такої інформації
у разі призначення нового керівника підприємства протягом 10 календарних днів з дня призначення на посаду
Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним щороку; одночасно з річною фінансовою звітністю та у разі оновлення такої інформації
у разі призначення нових членів наглядової ради підприємства – після прийняття рішення про призначення протягом 10 календарних днів з дня призначення на посаду (для емітентів цінних паперів – протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про призначення на посаду)
Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства; щороку одночасно з річною фінансовою звітністю
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради  (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням щороку одночасно з річною фінансовою звітністю
Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства після прийняття рішення суб’єктом управління протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення
Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками щороку одночасно з річною фінансовою звітністю
Відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів” після укладення договорів протягом 10 календарних днів з дня укладення договорів
Інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства. після проведення операції або виникнення зобов’язання протягом 10 календарних днів з дня проведення операції або виникнення зобов’язання