Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Долина

Тип документу: . № 486-14/2011 від 22.12.2011 . Стан: чинний Дата публікації: 22.12.2011

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Внесено зміни від 31.05.2012. № 659-19/2012

П.2 втратив чинність від

31.10.2013. № 1274-35/2013

РІШЕННЯ

 

Від 22.12.2011. № 486-14/2011
м. Долина
 
Про пайову участь замовників
у розвитку інфраструктури м. Долина
 
З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста та залучення замовників до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, на підставі законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити Положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (додаток 1).
 
2. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Долина (додаток 2).
 
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської від 24.06.2010. № 1928-45/2010 «Про внесення змін до рішень міської ради».
 
4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа».
 
 
 
Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 

Додаток 1 до рішення міської ради

від 22.12.2011. № 486-14/2011

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

           1.1. Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортного та соціальної інфраструктури міста (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної громади міста Долина.
1.2. Фонд утворюється з метою формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного, інженерно-транспортного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку міста Долина.
1.3. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється чинним законодавством України, цим Положенням та іншими рішеннями міської ради.

 

ІІ. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

 

        Фонд створений і діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України», згідно з Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

ІІІ. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ

ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФОНДУ

 

Дохідна частина Фонду формується за рахунок надходжень коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, а також інші надходження визначені чинним законодавством.
 

ІV. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

4.1. Кошти Фонду мають цільовий характер та прогнозуються при складанні бюджету у бюджетний період у відповідності до укладених договорів.
4.2. Видаткова частина Фонду спрямовуються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Долини.
4.3. Розподіл коштів за основними напрямами використання та визначення головних розпорядників проводиться з врахуванням розподілу видаткової частини Фонду виходячи з фактично отриманих сум, враховуючи залишок коштів на початок року та кошторисів на їх використання.
4.4. Видатки на виконання цільових програм, які прийняті рішенням міської ради і фінансування на які передбачено за рахунок Фонду, здійснюються без додаткового затвердження, при цьому отримувачами коштів цільового фонду можуть бути комунальні підприємства міста.
4.5. Видатки з Фонду обліковуються на рахунку 240900 за кодом бюджетної класифікації видатків або інший в межах чинного законодавства.

V. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

 

5.1. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій Фонду за напрямками використання коштів здійснюється головними розпорядниками коштів, згідно з чинним законодавством.
5.2. Бухгалтерський облік надходжень і використання коштів Фонду здійснюється управлінням державного казначейства в Долинському районі на підставі звітів поданих головними розпорядниками коштів.
5.3. Оперативний облік надходжень до Фонду та використання його коштів здійснюється фінансовим відділом міської ради.
5.4. Річний звіт про використання коштів Фонду складається по закінченні календарного року і затверджується міською радою одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету територіальної громади за рік.
5.5. Перевірки правильності використання коштів Фонду проводяться за дорученням або згодою міської ради.
5.6. Контроль за використанням коштів Фонду здійснюють постійні депутатські комісії міської ради.
 

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

        6.1. Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста та інженерно-транспортної інфраструктури, а також зміни і доповнення до нього затверджуються виключно міською радою.
6.2. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста мають право вносити виконавчий комітет, відділ економіки, постійні депутатські комісії та депутати міської ради.


Додаток 2 до рішення міської ради

від 22.12.2011. № 486-14/2011

Порядок

залучення, розрахунку розміру і використання

пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Долина

1. Загальні положення.
 
1.1. Порядок розроблено на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».
1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку, використовуються у значенні, встановленому Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та державними будівельними нормами:

            замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
            житлове приміщення – опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання;
            інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
            реконструкція – перебудова будівлі з метою поліпшення умов проживання чи експлуатації, зміни загальної площі у зв’язку зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників;
            прибудова – вид реконструкції, при якій збільшується площа забудови будівлі шляхом створення нових приміщень, що безпосередньо прилягають до зовнішніх стін будівлі;
            надбудова – вид реконструкції, при якій збільшується площа будівлі шляхом улаштування над її верхнім поверхом одного або декількох додаткових поверхів;
            нежитлове приміщення – приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин;

1.3. Залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури м. Долини є обов’язковим для всіх замовників, які мають намір здійснити нове будівництво, добудову та надбудову, технічне переоснащення та реконструкцію (далі — будівництво) існуючих будівель (споруд) житлово-громадського та виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку. Перелік замовників, які звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури м. Долини, визначений Розділом 4 цього Порядку.
1.4. Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Долини полягає у перерахуванні замовником до міського бюджету грошо­вих коштів у розмірах та у строк, встановлені цим Порядком. Ці грошові кошти використовуються виключно для розвитку інфраструктури м. Долини.
1.5. Пайова участь сплачується замовником на підставі договору, який укладається між Долинською міською радою та замовником, не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
 
2. Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури м. Долини.
 
2.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на території м. Долини, для отримання вимог по пайовій участі зобов’язаний звернутися з заявою до Долинської міської ради.
2.2. До заяви необхідно додати:
2.2.1. копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларації про початок виконання будівельних робіт;
2.2.2. зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показники;
2.2.3. правовстановлюючі документи замовника:
а) для юридичних осіб:
– комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;
– виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;
– довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до статуту чи іншого документу має право на укладення договорів від імені цієї юридичної особи;
– копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника, а іншого документа);
б) для фізичних осіб:
– засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння ІПН (за наявності);
в) для фізичних осіб — підприємців:
– виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП;
– довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої осо­би;
– копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.
2.3. Для перевірки відомостей подаються оригінали документів, які після проведення розрахунку величини пайової участі повертаються замовнику. Для встановлення достовірності зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об’єкта містобудування, виконавець має право направити проектно-кошторисну документацію на перевірку в управління капітального будівництва.
 
3. Визначення розмірів пайової участі та строків їх сплати.
 
3.1. До вартості будівництва не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
3.2. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об’єктів яких визначена згідно з ДБН, стандартами та правилами, розмір пайової участі в залежності від розміщення земельної ділянки у певній зоні економічної активності, встановлюється у відсотках на рівні:

Призначення

Зона економічної активності

І

ІІ

ІІІ

Нежитлові будівлі та споруди

10

8

5

Житлові будинки

4

3

1,5

3.3. Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ = 0,01 × (ЗКВБ – Вз – Вбм – Вім) × ПС × Кпон, де
ПУ – пайова участь, грн.;
ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва, грн.;
Вз – витрати, пов’язані з придбанням земельної ділянки у територіальної громади міста та її виділенням, грн.;
Вбм – витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж згідно кошторису, розробленого спеціалізованою організацією, грн.;
Вім – витрати на влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комуніка­цій (за умови, що таке будівництво передбачене технічними умовами на проектування і такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність міста), грн.;
ПС – процентна ставка, визначена згідно з п. 3.2. Порядку;
Кпон – коефіцієнт пониження, передбачений п. 3.5., 3.6. Порядку.
3.4. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об’єктів яких не визначена згідно з ДБН, стандартами і правилами, розмір загальної кошторисної вартості будівництва визначається множенням показника опосередкованої вартості спорудження 1 м2 житла в Івано-Франківській обл. (з урахуванням ПДВ) на загальну площу.
3.5. При технічному переоснащенні та реконструкції об’єктів без зміни будівельного об’єму, застосовується понижуючий коефіцієнт 0,25.
3.6. На виконання Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи та розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Постанови КМУ «Про заходи здешевлення вартості будівництва житла» на період до 01.01.2013 р. при розрахунку пайових внесків згідно з п. 3.3. та п. 3.4. цього Порядку застосовується понижуючий коефіцієнт 0,5 за умови повної сплати коштів до 01.01.2013 р.
3.7. Строк визначення розміру пайової участі замовника не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника, за умови наявності документів, передбачених п. 2.2 цього Порядку.
3.8. Пайова участь сплачується в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.
3.9. Розтермінування сплати пайової участі оформляється додатком до договору та проводиться за встановленим порядком:
– якщо нарахована сума пайової участі до 9,999 тис. грн. – розстрочення не надається;
– якщо нарахована сума пайової участі від 10,0 до 99,999 тис. грн. – оплата проводиться впродовж 6 місяців;
– якщо нарахована сума пайової участі від 100,0 до 299,999 тис. грн. – оплата проводиться впродовж 9 місяців;
– якщо нарахована сума пайової участі від 300,0 до 499,999 тис. грн. – оплата проводиться впродовж 12 місяців;
– якщо нарахована сума пайової участі понад 500,0 тис. грн. – оплата проводиться впродовж 15 місяців.
Перший платіж у розмірі 20 % суми пайового внеску сплачується в 10-ти денний термін, а залишок, – рівними частинами, щоквартально.
3.10. Забудовники, які здійснюють будівництво житла, мають право на відстрочення сплати пайової участі на розвиток інфраструктури м. Долини згідно з чинним законодавством.
3.11. Рішення міської ради та виконавчого комітету для замовників будівництва, протягом 3-х календарних днів після їх підготовки, передаються виконавцю для розрахунку розміру пайової участі та видаються після підписання договору.
3.12. Уповноваженому представнику міської ради забороняється підписувати акт готовності об’єкта до експлуатації без підтвердження виконавця про сплату пайової участі згідно умов договору.
 
4. Об’єкти будівництва, замовники яких до пайової участі не залучаються.
 
4.1. До пайової участі у розвитку інфраструктури м. Долини не залучаються замовники у разі будівництва:
4.1.1. об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
4.1.2. будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
4.1.3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
4.1.4. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 м2, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
4.1.5. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
4.1.6. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
4.1.7. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
4.1.8. об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.
4.2. Встановлення пільгового розміру пайової участі в розмірі 1 гривні для об’єктів виробничого призначення (крім виробництва товарів підакцизної групи) здійснюється за окремим рішенням міської ради, за попереднім розглядом на профільній комісії.
 
5. Прикінцеві положення.
 
5.1. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
5.2. Спори, пов’язані з пайовою участю замовника у розвитку інфраструктури м. Долини, вирішуються у судовому порядку.