Про постійні комісії Долинської міської ради

Тип документу: . № 4-1/2019 від 17.07.2019. Стан: чинний Дата публікації: 22.07.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 

Від 17.07.2019. № 4-1/2019
м. Долина

Про постійні комісії
Долинської міської ради

 

Відповідно до частини 15 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Утворити постійні комісії міської ради:

мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку;

– з питань планування, бюджету, майна та власності;

– з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури;

– з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту;

– з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

– з питань землекористування та земельних відносин.

 1. Затвердити Положення про постійні комісії Долинської міської ради (додається).
 2. Контроль за дотриманням Положення покласти на голів відповідних комісій міської ради.

 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 

Затверджено:
рішенням міської ради
від 17.07.2019. № 4-1/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Долинської міської ради

 1. Мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку.
 2. З питань планування, бюджету, майна та власності.
 3. З питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури.
 4. З питань освіти, охорони здоров’я, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту.
 5. З питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.
 6. З питань землекористування та земельних відносин.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення розроблено відповідно до ч.15 ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Постійні комісії є органом ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання здійснення контролю за виконанням рішення ради та поданих ними рекомендацій, а також виконання доручень міського голови, секретаря ради виходячи з їх повноважень.

1.3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря комісії та членів комісії.

1.4. До складу комісій не може входити секретар міської ради.

1.5. Комісії є підзвітні раді та відповідальні перед нею.

1.6. Функціональна спрямованість кожної комісії визначається її назвою.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЙ

 2.1. Організація роботи комісій покладається на голів комісій.

 2.2. Голова комісії:

– скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії (як усні, так і письмові), представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

         – підписує відповіді фізичним та юридичним особам, вимагає усунення порушень Закону від осіб, які їх допустили або звертаються до вищестоящих органів чи посадових осіб, які правомочні усунути порушення.

         – за дорученням міського голови представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, адміністраціями підприємств, установ, організацій, тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар комісії.

2.4. Заступник голови комісії та секретар комісії обираються із числа членів комісії.

 2.5. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2.6. Про засідання постійної комісії повинні бути особисто повідомлені усі члени комісії шляхом надсилання працівниками ради за вказівкою секретаря міської ради повідомлення на їх електронні пошту та як правило смс-повідомлення, а також персонально телефоном повідомлено членів комісії та запрошених на її засідання осіб. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години до часу засідання комісії. В повідомленні про засідання постійної комісії, що надсилається на електронну пошту повинен бути зазначений час і місце проведення засідання, порядок денний та необхідні для вивчення питань матеріали для (скановані та електронні документи). Смс-повідомлення про скликання комісії повинно містити лише час і дату засідання постійної комісії.

2.7. За ініціативи міського голови, секретаря міської ради або члена даної комісії безпосередньо на засідання комісії можуть бути внесені інші невідкладні питання.

2.8. Особисту відповідальність за підготовку проектів відповідних документів, що вносяться на розгляд комісії несуть керівники відповідних галузевих підрозділів виконавчих органів ради та автори проектів рішень.

2.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

2.10. Депутат Долинської міської ради, який не є членом даної постійної комісії, а також староста села Долинської міської об’єднаної територіальної громади, мають право дорадчого голосу на засіданні комісії. Право дорадчого голосу передбачає, окрім участі в голосуванні, беззаперечне і безумовне право певної особи на виступ тривалістю до 1 хвилини на засіданні перед голосуванням з окремого питання порядку денного. За рішенням комісії тривалість виступу особи може бути збільшена або надано додатковий час. Дана особа має право також проголосувати разом із членами комісії, однак її голос не враховується при встановленні результатів (дорадчий голос), але позиція особи під час голосування заноситься до протоколу засідання постійної комісії.

2.11. При проведенні засідання комісії секретарем комісії, або у разі його відсутності одним із членів комісії ведеться протокол комісії. Протокол засідання комісії повинен бути виготовлений не пізніше, як протягом одного робочого дня від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи незгідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження.

2.12. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються на офіційному Веб-сайті міської ради і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

2.13. З періодичністю, раз на пів року, на офіційному Веб-сайті та у «Віснику міської ради» оприлюднюється відвідування депутатами засідань постійних комісій ради

2.14. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісія повинна бути повідомлена у встановлений нею строк, або строк, встановлений законодавством України.

2.15. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості та спеціалістів.

2.16. Питання, які належать до відання кількох комісій міської ради, можуть, за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1. Мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку

 • готує висновки та рекомендації з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку;
 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку;
 • розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку;
 • з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку перевіряє роботу комунальних підприємств, установ та організацій, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд міського голови, керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
 • погоджує проекти рішень ради перед внесенням їх на розгляд ради, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку;
 • систематично, але не рідше одного разу в рік, готує на розгляд ради довідкові та інші матеріали про роботу депутатів в раді та її органах, а також про виконання ними рішень, доручень ради;
 • координує роботу з створення органів самоорганізації населення;
 • здійснює моніторинг дотримання регламенту, положень та інших регламентних документів ради та готує відповідні проекти рішень ради, з метою покращення роботи, притягнення порушників до відповідальності;
 • залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян;
 • ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх форм власності;
 • здійснює контроль за виконанням міських програм соціального і правового захисту ветеранів та учасників війни, учасників бойових дій;
 • здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» міським головою, секретарем ради, депутатами міської ради, надають консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

3.2. З питань планування, бюджету, майна та власності

 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування, бюджету, майна та власності;
 • розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань планування, бюджету, майна та власності;
 • з питань планування, бюджету, майна та власності перевіряє роботу комунальних підприємств, установ та організацій, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд міського голови, керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
 • погоджує проекти рішень ради перед внесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань планування, бюджету, майна та власності;
 • бере участь у підготовці проекту бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження;
 • готує рекомендації по виявленню резервів і додаткових доходів до бюджету;
 • попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення цільових, резервних і валютних фондів, затвердження положень про ці фонди та звітів про їх використання. Вносить на розгляд ради пропозиції по запровадженню місцевих податків і зборів, запровадження місцевих податків і зборів, залучення фінансово-кредитних ресурсів згідно з чинним законодавством;
 • один раз на рік заслуховує звіти про діяльність підприємств, установ і організацій, в яких рада є засновником або учасником, на підставі звітів готує рекомендації і пропозиції щодо затвердження результатів їх діяльності;
 • бере участь в розробці питань, пов’язаних із залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;
 • розглядає та погоджує питання надання пільг, які спричиняють втрати місцевого бюджету.

3.3. З питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури

 • готує висновки та рекомендації з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури і охорони пам’яток;
 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури і охорони пам’яток;
 • розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури;
 • погоджує проекти рішень ради перед внесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань промисловості, підприємництва, містобудування та архітектури і охорони пам’яток, надання дозволів на проектування, будівництво, розширення, реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам’яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, щодо розміщення, будівництва і реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів, розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами, з питання земельних ділянок під будівництво, зміни цільового призначення земельних ділянок;
 • з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури перевіряє роботу комунальних підприємств, установ та організацій, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд міського голови, керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
 • погоджує пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території, розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції і бізнес-плани юридичних осіб щодо розвитку окремих територій та будівництва об’єктів архітектури;
 • розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, приватизації, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб;
 • погоджує визначення та проведення вибору у встановленому законом порядку і надання відповідно до рішень ради землі для містобудівних потреб;
 • погоджує висновки щодо затвердження у встановленому законом порядку меж, координує діяльність суб’єктів містобудування щодо узгодження територіального розвитку;
 • готує висновки та рекомендації з питань регуляторної політики;
 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань регуляторної політики.

3.4. З питань освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту

 • готує висновки та рекомендації з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту;
 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту;
 • розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту;
 • з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту перевіряє роботу комунальних підприємств, установ та організацій, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд міського голови, керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
 • погоджує проекти рішень ради перед внесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту;
 • погоджує положення про громадську раду з питань освіти та кандидатуру керівника ради;
 • заслуховує звіти, заступників голови з гуманітарних питань, інших начальників з питань культури, молоді і спорту, відділів та інших структурних підрозділів ради про їх роботу, виконання рішень ради;
 • бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти та культури;
 • здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням  та використанням культурного надбання;
 • попередньо розглядає та вивчає питання музейної справи надає свої рекомендації щодо її розвитку, готує висновки і проекти рішень з цих питань.
 • розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволення їх інтересів;
 • подає пропозиції щодо забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому учнів;
 • розглядає питання соціального захисту працівників освіти, культури, дітей, учнівської молоді;
 • здійснює контроль за розвитком мережі закладів освіти та культури, зміцнення їх матеріальної бази;
 • бере участь в організації навчально-методичного забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації;
 • здійснює контроль за координацією дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;
 • здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацією закладів освіти, що перебувають у комунальній власності;
 • сприяє розвитку видів спорту, туризму здійснює контроль за реалізацією заходів з цих питань;
 • сприяє розвитку шкіл естетичного виховання;
 • сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 • взаємодіє із засобами масової інформації.

3.5. З питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

 • готує висновки та рекомендації з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;
 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;
 • розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;
 • погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;
 • з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології перевіряє роботу комунальних підприємств, установ та організацій, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд міського голови, керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
 • заслуховує звіт заступника голови з питань житлово-комунального господарства про роботу управління житлово-комунального господарства та екології, керівників підпорядкованих йому підприємств, незалежно від форм власності;
 • погоджує тарифи на послуги в житлово-комунальній сфері, виносить відповідні висновки та рекомендації;
 • контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;
 • контролює виконання Закону України “Про благоустрій”, Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і порядку, інших рішень ради;
 • здійснює контроль за державною реалізацією екологічної політики;
 • розглядає та подає висновки і проекти рішень раді щодо питань транспорту, стану, ремонту та розвитку вулиць і доріг міста Долини;
 • організовує в разі необхідності проведення екологічної експертизи;
 • інформує населення про стан навколишнього природного середовища;
 • здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • подає висновки та пропозиції щодо здійснення заходів по захисту та відновленню природних ресурсів;
 • сприяє поліпшенню житлово-комунального обслуговування населення, покращенню благоустрою міста;
 • вирішує інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії.

3.6. З питань землекористування та земельних відносин

 • готує висновки та рекомендації з питань землекористування та земельних відносин;
 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань землекористування та земельних відносин;
 • розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань землекористування та земельних відносин;
 • погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань землекористування та земельних відносин;
 • з питань землекористування та земельних відносин перевіряє роботу комунальних підприємств, установ та організацій, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд міського голови, керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
 • попередньо розглядає та бере участь у вирішенні земельних спорів, створює умови для соціального використання і охорони земель, розвитку всіх форм власності на землю і господарювання, збереження та відтворення родючості ґрунтів, готує висновки і проекти рішень з цих питань;
 • розглядає питання фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;
 • розглядає питання про надання пільг щодо плати за землю;
 • подає пропозиції щодо використання земель водного фонду.
 1. ПРАВА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

         Члени постійних комісій мають право:

 4.1. Оприлюднювати через засоби масової інформації, до внесення на розгляд міської ради, проекти рішень, що належать до їх компетенції та звертатись до наукових установ, організацій, громадян їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

 4.2. Заслуховувати посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, з питань, що належать до їх компетенції.

         Посадові особи зобов’язані прибути на їх засідання та дати роз’яснення щодо питань, які розглядається комісією в порядку виконання контрольних повноважень комісії. За нез’явлення на засідання комісії надання недостовірної, неповної інформації відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

 4.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення ради на своєму засіданні, або вносити альтернативні проекти.

 4.4. Вносити пропозиції, щодо заслуховування на сесії міської ради звіту посадових осіб міської ради про їх роботу в цілому або з окремих питань.

 4.5. Тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати їх роз’яснення та порядок їх застосування з питань віднесених до їх відань.

 4.6. Мають право виступати на пленарних засіданнях із співдоповідями по питаннях віднесених до їх компетенції.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 5.1. Готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній їх розгляд.

 5.2. Звітувати перед міською радою про свою роботу.

 5.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради, міського голови, секретаря ради з питань що належать до їх відання, інформувати про хід їх виконання.

 5.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян з врахуванням вимог Закону України “Про звернення громадян”.