Прес-випуски Головного управління статистики в Івано-Франківській області

Фінансові результати діяльності
великих та середніх підприємств та стан
взаєморозрахунків на 31 березня 2021 року

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (крім сільськогосподарських підприємств) за І квартал 2021р. є позитивним і становить 1897,5 млн.грн прибутків, за аналогічний період 2020р. – 5258,8 млн.грн збитків. Позитивне сальдо одержано підприємствами всіх видів економічної діяльності, крім охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 65,9%, отримано 2494,9 млн.грн прибутку, що майже у 6 разів більше,  ніж  у  І кварталі  2020р.  Основна  частина  прибутку  або  87,1%  від загальнообласного обсягу сформована у промисловості. Частка підприємств, що здійснюють діяльність у сфері тимчасового розміщування й організації харчування, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, операцій з нерухомим майном у формуванні обсягів прибутку склала 11,2%.

За промисловими видами діяльності найбільші обсяги прибутку одержано підприємствами переробної промисловості (85,1% від загального обсягу прибутку промисловості), а саме: підприємствами з виробництва хімічних речовин та хімічної продукції і гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

За І квартал 2021р. підприємствами області допущено збитків на суму 597,4 млн.грн проти 5677,2 млн.грн в аналогічному періоді 2020р. Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась на 7,9 в.п. і становила 34,1%. Найбільші обсяги збитків допущено у промисловості (62% від загальної суми збитків); у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги отримано 14,4% загальнообласної суми збитків, транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – 13%, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 9,8%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування і мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 0,8%.

У промисловості обсяги збитків отримані, в основному, підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (95,4% від загальної суми збитків у промисловості).

Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх підприємств області склав 16,2%, всієї діяльності – 11,8%.

Станом на 31 березня 2021 року загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості великих та середніх підприємств області, які підлягали обстеженню, склали 32,3 та 15,4 млрд.грн відповідно.

За видами економічної діяльності основна частина заборгованості припадала на підприємства промисловості – 70,3% дебіторської та 63,3% кредиторської, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 15,6% та 13%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 10,6% та 13,7% відповідно. У структурі дебіторської заборгованості 23,2% займають неоплачені покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги, кредиторської – 57,3% складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та сировинні ресурси.

***

Інвестиційне забезпечення економіки області
у січні–березні 2021 року

Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1556,1 млн.грн капітальних інвестицій, що на 47,5% більше від обсягу відповідного періоду 2020р. Серед регіонів України за індексом капітальних інвестицій  Івано-Франківщина  посіла  3 місце, за обсягом їх освоєння – 12 місце.

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 1142,6 грн,  що  відповідає 15 місцю  серед  регіонів  держави.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються  власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 43% загального обсягу. Питома вага кредитів банків, інших позик  та інших джерел фінансування склала 35,9%, коштів населення на будівництво  житла – 12,4%, інвестицій, профінансованих з державного та місцевих  бюджетів, –  8,7%.

Основну частку капітальних інвестицій (98,2% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи, зокрема на придбання машин, обладнання, інвентарю  спрямовано 31,3% усіх вкладень, у будівлі житлові – 25,1%, будівлі нежитлові – 20,6%, на придбання транспортних засобів – 9,1%, у інженерні споруди – 8,8%.  Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 1,8%.

У розвиток підприємств промислової діяльності спрямовано найбільшу частку капітальних інвестицій (45,1% загального обсягу капітальних інвестицій або 701,5 млн.грн), зокрема у підприємства переробної промисловості (37,3% загальнообласного обсягу), підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря і водопостачання, каналізації, поводження з відходами (6,8%), підприємства добувної промисловості  і розроблення кар’єрів (1%). В обсязі капітальних інвестицій у переробну промисловість 76% загального обсягу освоєно підприємствами з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 11,8% – підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

В загальнообласному обсязі четверту частину склав обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами  будівельної  діяльності. Також значними  є частки капітальних інвестицій організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном (10,9%), закладів державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (6,4%).

На будівництві житла у січні–березні 2021р. освоєно 391,2 млн.грн,  що на 1,8% менше порівняно з січнем–березнем 2020 року. Населенням   у будівництво житла  інвестовано близько половини  цих коштів.

***

Прес-випуск
Утворення та поводження з відходами
в Івано-Франківській області у 2020 році 

Головне управління статистики інформує. Протягом 2020р. від економічної діяльності підприємств та організацій, зареєстрованих на території області, та у домогосподарствах утворилось (за попередніми даними) 1729,8 тис.т відходів, у тому числі відходів І класу небезпеки – 6,3 т, ІІ класу – 4,5 тис.т, ІІІ класу – 0,5 тис.т, IV класу небезпеки – 1724,8 тис.т. У загальнодержавних обсягах відходів, утворених протягом року, частка області була незначною і склала 0,4%.

Від економічної діяльності підприємств та організацій утворено 1565,7 тис.т або 90,5% загальнообласного обсягу відходів (99,7% з них належать до ІV класу небезпеки), у домогосподарствах – 164,1 тис.т або  9,5% (усі ІV класу небезпеки).

У структурі утворених відходів за категоріями матеріалів усі відходи І класу небезпеки – це непридатне обладнання, серед відходів ІІ класу небезпеки переважали шлами та рідкі відходи очисних споруд (96,5% обсягу  утворених відходів), ІІІ класу  – текстильні (67,3%) та хімічні відходи (31,4%), ІV класу – ґрунтові відходи (53%).

Утилізовано протягом 2020р. 525,3 тис.т відходів, спалено 50 тис.т відходів. Із загальної кількості спалених відходів майже усі використано у вигляді палива чи іншим чином для отримання енергії. У спеціально відведені місця чи об’єкти у 2020р. видалено 1164,2 тис.т відходів.

Майже усі утилізовані та усі спалені і видалені у спеціально відведені місця чи об’єкти у 2020р. відходи належали до ІV класу небезпеки.

У спеціально відведених місцях чи об’єктах підприємств та організацій, зареєстрованих на території області, на кінець 2020р. накопичено 6,7 млн.т відходів I–IV класів небезпеки. Основну частину (99,5% або 6713,6 тис.т) з них складають малонебезпечні відходи IV класу небезпеки, 30,6 тис.т – І–ІІІ класів небезпеки.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021