Про схвалення проекту договору про співробітництво територіальних громад

Тип документу: . № 1594-50/2019 від 18.04.2019. Стан: чинний Дата публікації: 23.04.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 Від 18.04.2019. № 1594-50/2019

м. Долина

Про схвалення проекту договору

про співробітництво територіальних громад

Враховуючи результати громадського обговорення проекту договору про співробітництво територіальних громад, а саме між територіальною громадою Долинської міської ради, територіальною громадою Малотур’янської сільської ради, територіальними громадами Солуківської сільської ради, територіальною громадою Лоп’янської сільської ради та територіальними громадами Грабівської сільської ради

           у сфері надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам, з питань електронного врядування, з питань благоустрою населених пунктів, з питань будівництва, архітектури, державного архітектурно-будівельного контролю, інспекції з благоустрою; з питань вуличного освітлення та утримання доріг, з питань громадського транспорту, з питань освіти, культури, спорту та молодіжної політики

           у формі делегування виконання окремих завдань (далі – проект договору про співробітництво) та керуючись статтею 8 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Схвалити проект договору про співробітництво територіальних громад між територіальною громадою Долинської міської ради, територіальною громадою Малотур’янської сільської ради, територіальними громадами Солуківської сільської ради, територіальною громадою Лоп’янської сільської ради та територіальними громадами Грабівської сільської ради (додається).
 1. Доручити Долинському міському голові Гаразду В.С. підписати договір, вказаний у пункті 1 цього рішення.
 1. При уточненні бюджету Долинської міської ради на 2019 рік та формуванні бюджету Долинської міської ради на 2020 рік передбачити відповідні видатки на виконання даного договору.
 2. Установити, що Долинська міська рада надсилає Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

           – для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад договір, вказаний у пункті 1 цього рішення, упродовж трьох робочих днів після його підписання;

           – звіт про здійснення співробітництва в установленому діючим законодавством порядку.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

Додаток до рішення міської ради

від 18.04.2019. № 1594-50/2019

ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ

м. Долина                                                                              ___ _ 2019 року

Територіальна громада міста Долина через Долинську міську раду в особі міського голови Гаразда Володимира Степановича, яка надалі іменується Сторона-1, територіальна громада села Мала Тур’я через Малотур’янську сільську раду в особі сільського голови Кузеляк Лідії Леонтіївни, яка надалі іменується Сторона-2, територіальні громади сіл Солуків, Якубів, Діброва через Солуківську сільську раду в особі сільського голови Зобніва Юрія Андрійовича, яка надалі іменується Сторона-3, територіальна громада села Лоп’янка через Лоп’янську сільську раду в особі сільського голови Коса Богдана Івановича, яка надалі іменується Сторона-4 та територіальні громади сіл Грабів і Крива через Грабівську сільську раду в особі сільського голови Чекіт Галини Петрівни, яка надалі іменується Сторона-5, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. З метою виконання повноважень відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Про благоустрій населених пунктів», а також вирішення питань місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-2, Сторона-3, Сторона-4, Сторона-5 делегує Стороні-1 виконання таких завдань:

             – організаційне забезпечення діяльності ради та надання адміністративних послуг;

             – впровадження елементів електронного врядування;

– створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності закладів дошкільної освіти, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

– створення умов для розвитку культури, відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

– забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами та утримання комунальної мережі доріг та пішохідних доріжок;

– вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів;

– організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, забезпечення належного рівня освітлення вулиць, організації озеленення, створення місць відпочинку громадян.

2.2. Виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, делегується строком на 2 роки, починаючи із ____ ___________ 20___ року.

 1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Вимоги до виконання Стороною-1 завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору:

3.1.1. Виконання делегованих за цим Договором завдань передбачає:

– розробку профільних програм та надання пропозицій до програм соціально-економічного і культурного розвитку ради та проектів місцевого бюджету;

– надання консультацій щодо залучення додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах обласних, всеукраїнських та міжнародних організацій та фондів;

– розробку інформаційних матеріалів для фізичних та юридичних осіб про адміністративні послуги;

– розробку програмного забезпечення та формування реєстру територіальної громади;

– державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

– державну реєстрацію юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців;

– надання консультацій з питань архітектури, державного архітектурно-будівельного контролю;

– впровадження системи електронного документообігу;

– запровадження електронних сервісів у роботі Сторони 2, Сторони 3, Сторони 4, Сторони 5;

– електронну реєстрацію дітей до поступлення у заклади дошкільної освіти, що є у власності територіальної громади міста Долини;

– зарахування дітей до закладів дошкільної освіти, що є у власності територіальної громади міста Долини;

– підтримку діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

– організацію і проведення культурно-масових, спортивних заходів, просвітницької та виховної роботи;

– сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

– сприяння забезпеченню змістовного дозвілля населення, заняття спортом;

– проведення ремонтних робіт та утримання в належному стані комунальної мережі доріг та пішохідних доріжок, забезпечення на них умов для безпеки руху;

– створення додаткових маршрутів автотранспорту загального користування;

– інформаційну роботу з населенням та юридичними особами з метою дотримання ними законодавства про відходи, недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ, стимулювання до укладення угод на вивезення твердих побутових відходів та оплати за надані послуги;

– збирання, транспортування, утилізацію та знешкодження побутових відходів;

– здійснення постійного контролю за дотримання законодавства України про благоустрій населених пунктів, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою, у порядку встановленому законодавством:

– проведення рейдових перевірок шляхом інспектування та оглядів територій населених пунктів, підприємств, установ, організацій щодо стану благоустрою за зверненнями Сторін 2, 3, 4, 5;

– складання актів, приписів щодо усунення порушень у сфері благоустрою та протоколів про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою;

– підтримку благоустрою і чистоти вулиць, своєчасного видалення аварійних дерев та інших зелених насаджень, покосу трав;

– забезпечення належного рівня освітлення (в тому числі декоративного) вулиць в нічний час шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі вуличного освітлення і комунальних електромереж.

– утримання в належному санітарному стані відпочинкових зон.

3.1.2 Якість послуг, які надаються Стороною 1 мають відповідати вимогам чинного законодавства.

3.2. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3.3. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-2, Сторони-3, Сторони-4, Сторони-5, що передаються місцевому бюджету Сторони-1 для виконання завдань, наведених у пункті 2.1. цього Договору, визначається за згодою сторін.

3.4. Сторона-1 щороку звітує перед Стороною-2, Стороною-3, Стороною-4, Стороною-5 про стан виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, та про використання коштів переданих для їх виконання шляхом подання звіту Стороні-2, Стороні-3, Стороні-4, Стороні-5.

3.5. Долинська міська рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 1. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з ___________________________________. 4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1 закінчення строку його дії;

5.1.2 досягнення цілей співробітництва;

5.1.3 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань; 3 5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

5.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

5.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості 6 примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один примірник договору про припинення співробітництва Долинська міська рада надсилає Мінрегіону упродовж 10 робочих днів після підписання його Сторонами.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку. 6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 10 днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на ____ аркушах у кількості 6 примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Долинська міська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 15 робочих днів після підписання його Сторонами.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1: Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова ____________ ________________ року М. П.

Сторона-2: Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова ____________ ________________ року М. П.

Сторона-3: Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова ____________ ________________ року М. П.

Сторона-4: Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова ____________ ________________ року М. П.

Сторона-5: Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова ____________ ________________ року М. П.