Про програму «Освіта міста Долини на 2019 рік»

Тип документу: . № 1471-45/2018 від 18.12.2018 . Стан: нечинний Дата публікації: 18.12.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Втрачає чинність згідно рішення Долинської міської ради
від 12.12.2019. №315-10/2019 з 01.01.2020 року.

Від 18.12.2018.                      № 1471-45/2018

м. Долина

Про програму «Освіта міста Долини на 2019 рік»

З метою підвищення якості освіти, забезпечення різнобічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити програму «Освіта міста Долини на 2019 рік» (додається).
 1. Відділу світи Долинської міської ради забезпечити виконання Програми.
 1. Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2019 рік, профінансувати виконання заходів Програми.
 1. Визначити, що для реалізації заходів Програми можуть бути залучені кошти передбачені на участь депутатів міської ради в соціально-економічному розвитку міста чи інші кошти не заборонені чинним законодавством.
 1. Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в ІV кварталі 2019 року.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Світлану Сапетну та постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, національного і духовного відродження, фізичної культури та спорту.

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 18.12.2018. № 1471-45/2018

 

ПРОГРАМА

«ОСВІТА МІСТА ДОЛИНИ НА 2019 РІК» 

 1. Загальні положення

Долинська міська рада станом на початок 2018-2019 навчального року є засновником п’яти закладів освіти. З них: 4 заклади дошкільної освіти – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Золота рибка», заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Росинка», заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Зірочка», заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» та 1 заклад дошкільної та початкової освіти – Долинський навчально-виховний комплекс №2, в яких навчається та виховується 800 дітей дошкільного віку та 154 дитини молодшого шкільного віку. В закладах освіти міської ради працюють: 124 педагогічні працівники, 7 медичних працівників, 130 працівників обслуговуючого персоналу.

Поряд з тим в місті працює 7 закладів загальної середньої освіти, 4 заклади позашкільної освіти та 1 міжшкільний навчально-виробничий  комбінат.

 В 145 класах закладів загальної середньої освіти міста навчається 3518 учнів, з них у 13 перших класах – 358 учнів, які навчаються за програмою Нової української школи. У закладах освіти міста працює 9 груп подовженого дня з наповнюваністю 270 учнів, 3 підготовчі групи для дітей 5-річного віку наповнюваністю 34 учні. На вечірній формі навчається 28 учнів у 3 групах. Навчально-виховний процес в закладах загальної середньої освіти здійснює 468 педагогічних працівників. У міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в 25 групах під керівництвом 20 педагогів здобувають професії 346 учнів. Позашкільною освітою в 4 закладах охоплено близько 2500 дітей.

Освіта сьогодні – це один із важливих модулів життя людини. Тому важливою частиною соціального життя міста стає створення єдиного стратегічного напряму, в якому повинні співпрацювати всі суб’єкти суспільства для загального розвитку та формування освітньої системи.

В основу програми «Освіта міста Долини на 2019 рік» покладено Програму розвитку освіти Долинщини на 2016-2023 роки, затверджену рішенням сесії Долинської районної ради 28 липня 2016 року №152-9/2016. Вона враховує особливості нашого краю, демографічну ситуацію та соціальні потреби населення міста станом на вересень 2018 року.

Шлях європейської та світової інтеграції, обраний Україною, зумовлює необхідність інтенсивних змін в політичному, економічному та соціальному житті нашої держави. Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Неперервна освіта поряд з необхідністю адаптації до змін у професійній діяльності повинна перетворитися у процес неперервного розвитку особистості, її знань і компетентностей, а також спроможності виносити судження і діяти в  нових умовах.

Реалізація цієї вимоги передбачає постійне навчання з раннього дитинства, гармонійне поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти, самомотивацію  до освітньої діяльності. Це можливо за наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення.

Проблемою освіти, як держави, так і міста, є недостатньо сучасні умови у закладах освіти для формування якісних освітніх середовищ, які повинні бути зорієнтовані на  новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоздатність в європейському та світовому просторах, виховання покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці, здатним робити особистісний вибір.

Саме тому метою Програми є підвищення якості освіти, різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя.

 Завдання Програми

 у сфері дошкільної освіти:

– збереження й розвиток мережі закладів дошкільної освіти міста;

– створення умов для всебічного розвитку дітей у закладах дошкільної освіти;

– забезпечення готовності педагогів до використання особистісно орієнтованих технологій;

– науково-методичне забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти міста відповідно до сучасних вимог;

– вивчення, узагальнення та пропагування кращого педагогічного досвіду, наукових ідей  ,

у сфері загальної середньої освіти:

– створення сучасного освітнього середовища;

– виявлення і навчання обдарованих дітей та реалізація їх можливостей;

– створення умов для покращення профорієнтаційної роботи;

– підвищення рівня забезпеченості закладів загальної середньої освіти сучасними технічними засобами навчання,

у сфері позашкільної освіти:

– створення умов для вільного доступу учнівської молоді до якісної позашкільної освіти;

– зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

розширення співробітництва, обмін досвідом з питань позашкільної освіти.

Програма передбачає здійснення п’яти підпрограм.

 1. Цілі та заходи Програми

Підпрограма 1:  «Розвиток системи дошкільної освіти» передбачає заходи, які спрямовані на збереження мережі закладів дошкільної освіти міста, забезпечення прозорості та відкритості при зарахуванні дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти, поступове приведення наповнюваності груп відповідно до норми, забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, створення сучасного освітнього середовища у закладах дошкільної освіти, стимулювання якісного розвитку дошкільної освіти.

Підпрограма 2: «Сприяння розвитку системи загальної середньої освіти» стимулюватиме створення сучасного освітнього середовища згідно з Концепцією Нової української школи, покращить умови для роботи з обдарованими дітьми, створить можливості для підвищення готовності учнів-старшокласників до розуміння основ створення бізнес-проектів, дозволить збільшити кількість дітей, які отримують професійно-технічну підготовку.

Підпрограма 3:  «Сприяння розвитку системи позашкільної освіти» створить умови для вільного вибору дитиною напряму позашкільної освіти відповідно до її талантів та вподобань, сприятиме збільшенню кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, та підвищенню рівня організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, а також впровадженню принципів STEM-освіти в освітньому процесі закладів позашкільної освіти.

Підпрограма 4: «Обдаровані діти» передбачає заходи, спрямовані на розвиток потреби дітей щодо оволодіння знаннями на високому рівні та постійного самовдосконалення, забезпечення можливостей  реалізації творчої обдарованості школярів, розширення участі школярів в Інтернет-олімпіадах, турнірах та конкурсах, урізноманітнення форм роботи з обдарованими дітьми та удосконалення системи стимулювання.

Підпрограма 5: «Енергоефективність, енергозбереження та охорона довкілля в закладах освіти» сприятиме вихованню в дітей бережливого ставлення до енергоресурсів та навколишнього середовища, створенню комфортних умов для здійснення освітнього процесу. Заходи з енергозбереження сприятимуть щорічній економії електроенергії та газу, що в свою чергу надасть можливості для економії коштів міського бюджету за оплату енергоносіїв.

 1. Бюджет Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів міського бюджету  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Таблиця 1


з/п
Назва
підпрограми
Відповідальні виконавці Термін виконання Очікувані обсяги фінансування
всього в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет інші джерела
1 2 3 4 5 6 7
1. Розвиток системи дошкільної освіти відділ освіти міської ради,
КП «УКМ»,
КП «Комунгосп»,
КЗ «Долинський МЦ КСТ»
впродовж року 10 000,00 10 000,00
2. Сприяння розвитку системи загальної середньої освіти відділ освіти міської ради, КП «Долина-Інвест» впродовж року 1 010 000,00 610 000,00 400 000,00
1 2 3 4 5 6 7
3. Сприяння розвитку системи позашкільної освіти відділ освіти міської ради впродовж року 300 000,00 300 000,00
4. Обдаровані діти відділ освіти міської ради впродовж року 107 000,00 107 000,00
5. Енергоефективність, енергозбереження та охорона довкілля в закладах освіти відділ освіти міської ради, відділ енергозбереження, інвестицій та муніципального розвитку міської ради впродовж року
Всього: 1 427 000,00 1 027 000,00 400 000,00
 1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечити функціонування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для комплексного задоволення потреб громадян в освітніх послугах;
 • удосконалити мережу закладів освіти, створити інноваційні освітні комплекси в т.ч. з інклюзивною освітою;
 • створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників освітнього процесу, укріплення їх здоров’я;
 • зміцнити матеріально-технічну базу закладів освіти;
 • запровадити енергозберігаючі технології в закладах освіти;
 • наблизити систему освіти м. Долини до європейських вимірів та стандартів.
 1. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

5.1:  «Розвиток системи дошкільної освіти»


з/п
Найменування Відповідальні виконавці Термін виконання Очікувані обсяги фінансування
(тис. грн)
всього в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет інші джерела
1 2 3 4 5 6 7
1. Збереження і розширення мережі закладів дошкільної освіти. відділ освіти міської ради впродовж року в межах кошторисних призначень
2. Удосконалення форм електронного обліку дітей дошкільного віку відповідно до вимог чинного законодавства. апарат міської ради впродовж року
3. Забезпечення харчування  дітей  у закладах дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства. відділ освіти міської ради впродовж року в межах кошторисних призначень
4. Забезпечення закладів дошкільної освіти необхідною навчально-методичною літературою. Проведення передплати періодичної педагогічної преси. відділ освіти міської ради впродовж року в межах кошторисних призначень
5. Проведення ремонтних робіт в закладах дошкільної освіти.
(Капітальний та поточний ремонт будівель закладів дошкільної освіти, інженерних мереж та комунікацій).
відділ освіти міської ради,
КП «УКМ»
впродовж року в рамках програми діяльності КП «УКМ»
6. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти. Забезпечення закладів дошкільної освіти ігровим матеріалом,  спортивним інвентарем згідно з діючими вимогами. відділ освіти міської ради, керівники закладів освіти впродовж року в межах кошторисних призначень
1 2 3 4 5 6 7
7. Забезпечення дотримання  закладами дошкільної освіти вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки:
– обробка дерев’яних конструкцій горищ вогнетривким розчином,
– обладнання приміщень автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації),
– придбання первинних засобів пожежогасіння.
відділ освіти міської ради,
КП «УКМ»
впродовж року в межах кошторисних призначень
8. Придбання технологічного обладнання для кухонь та медичного обладнання для закладів дошкільної освіти. відділ освіти міської ради, керівники закладів освіти впродовж року в межах кошторисних призначень
9. Здійснення заходів з благоустрою територій закладів дошкільної освіти. КП «Комунгосп» впродовж року в рамках програми благоустрою
10. Організація заходів з нагоди відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля в місті. відділ освіти міської ради вересень 10 000,00 10 000,00
11. Організація заходів з відзначення Міжнародного дня захисту дітей. відділ освіти міської ради,
КЗ «Долинський МЦ КСТ»
червень в рамках програми діяльності КЗ «Долинський МЦ КСТ»
Всього: 10 000,00

5.2: «Сприяння розвитку системи загальної середньої освіти»


з/п
Найменування Відповідальні виконавці Термін виконання Очікувані обсяги фінансування
(тис. грн)
всього в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет інші джерела
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1. Впровадження курсу «Бізнес-освіта старшокласників» (в рамках реалізації програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Долина на 2018-2022 роки). відділ освіти міської ради,
КП «Долина-Інвест»
впродовж року 500 000,00 100 000,00 400 000,00
2. Сприяння впровадженню нових професій в Долинському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. відділ освіти міської ради впродовж року 410 000,00 410 000,00
3. Придбання обладнання для фізичного кабінету Долинського наукового академічного ліцею «Інтелект». відділ освіти міської ради впродовж року 100 000,00 100 000,00
Всього: 1 010 000,00 610 000,00 400 000,00

5.3:  «Сприяння розвитку системи позашкільної освіти»


з/п
Найменування Відповідальні виконавці Термін виконання Очікувані обсяги фінансування
всього в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет інші джерела
1 2 3 4 5 6 7
1. Придбання обладнання для гуртка робототехніки на базі закладів освіти міста. відділ освіти міської ради впродовж року 120 000,00 120 000,00
2. Обладнання скалодрому і придбання туристичного спорядження для Долинського академічного гуманітарного ліцею №6. відділ освіти міської ради впродовж року 50 000,00 50 000,00
3. Придбання комп’ютерної техніки для Долинського будинку дитячої та юнацької творчості. відділ освіти міської ради впродовж року 100 000,00 100 000,00
4. Придбання радіоелектронних конструкторів для Долинської станції юних техніків. відділ освіти міської ради впродовж року 30 000,00 30 000,00
Всього: 300 000,00 300 000,00

5.4: «Обдаровані діти»


з/п
Найменування Відповідальні виконавці Термін виконання Очікувані обсяги фінансування
всього в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет інші джерела
1 2 3 4 5 6 7
1. Організація зустрічей лідерів учнівського самоврядування з представниками міської ради. відділ освіти міської ради впродовж року 1 000,00 1 000,00
2. Фінансова підтримка участі обдарованої учнівської молоді у всеукраїнських та міжнародних конкурсних заходах. відділ освіти міської ради,
фінансовий відділ
впродовж року 5 000,00  5000,00
3. Організація щорічного свята обдарованої молоді «Ми – надія твоя, Україно!». відділ освіти міської ради серпень 1 000,00 1 000,00
4. Забезпечення адресної підтримки обдарованих учнів – переможців олімпіад з базових предметів та інших конкурсних заходів (подарунки, грошові премії тощо). відділ освіти міської ради,
фінансовий відділ
серпень 90 000,00 90 000,00
5. Організація обміну делегаціями обдарованої учнівської молоді, дитячих та молодіжних творчих колективів закладів освіти міста з іншими областями країни та закордонними партнерами. відділ освіти міської ради впродовж року 10 000,00 10 000,00
Всього: 107 000,00 107 000,00

5.5: «Енергоефективність, енергозбереження та охорона довкілля в закладах освіти»


з/п
Найменування Відповідальні виконавці Термін виконання Очікувані обсяги фінансування
всього в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет інші джерела
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1. Модернізація системи опалення та водопостачання в закладах освіти міської ради. відділ освіти міської ради,
КП «УКМ»
впродовж року в рамках програми діяльності КП «УКМ»
2. Завершення утеплення фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко». відділ освіти міської ради, КП «УКМ» відділ енергозбереження, інвестицій та муніципального розвитку впродовж року в рамках Програми діяльності КП «УКМ»
3. Заміна світильників з лампами розжарювання та лампами денного світла на енергоефективні. відділ освіти міської ради, КП «УКМ», відділ енергозбереження, інвестицій та муніципального розвитку впродовж року в рамках реалізації Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспожи-вання м.Долина на 2018-2019 рр.
4. Організація виставок, конкурсів, турнірів  на тему енергозбереження та охорони довкілля серед здобувачів освіти закладів освіти міста. відділ освіти міської ради, відділ енергозбереження, інвестицій та муніципального розвитку впродовж року в рамках реалізації Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспожи-вання м.Долина на 2018-2019 рр.
Всього:

Загальна сума фінансування для реалізації  заходів Програми становить 1 427 000,00 грн, з них: з міського бюджету – 1 027 000,00 грн, інші джерела фінансування – 400 000,00 грн.